Roszczenia odszkodowawcze za zdarzenia powstałe podczas leczenia w placówkach medycznych stanowią skomplikowane zagadnienie. Postępowania  te wymagają wiedzy nie tylko medycznej ale i prawnej, której pacjent z reguły nie posiada. Powoduje to, że pacjenci często nie podejmują się dochodzenia należnego im zadośćuczynienia i odszkodowania, mimo że w trakcie leczenia doszło do poważnych zaniedbań lub popełnienia błędu przez personel medyczny.

Nie zawsze brak spodziewanych rezultatów leczenia świadczy o zaniedbaniu szpitala lub poszczególnych lekarzy.  Zdarza się jednak, że powikłania w leczeniu, powstanie choroby lub nawet śmierć pacjenta jest skutkiem tzw. błędu w sztuce lekarskiej.

Dotyczy to sytuacji, kiedy przez niewykonanie albo niewłaściwe wykonanie obowiązków przez lekarzy zostaje wyrządzona pacjentowi szkoda. Błąd medyczny rozumiany jest jako postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi i aktualnymi zasadami wiedzy medycznej i lekarskiej.  Konieczne jest wykazanie winy osoby, która taki błąd popełniła.  W takiej sytuacji ocena, czy działanie personelu medycznego było zawinione wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy oraz pełnej dokumentacji medycznej.

Innymi zdarzeniami powodującymi odpowiedzialność odszkodowawczą są zakażenia szpitalne. Są to częste sytuacje do których dochodzi w szpitalach i przychodniach, na skutek braku zachowania należytego stanu higieniczno-sanitarnego w konkretnej placówce. Prawie zawsze niemożliwe jest wykazanie winy poszczególnych osób. W takich sytuacjach to placówki będą ponosiły odpowiedzialność na zasadzie winy, przy czym konieczne jest wykazanie, że do zakażenia konkretnym wirusem lub bakterią doszło w danym szpitalu lub klinice.

Oferujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód medycznych, niezależnie od tego czy poszkodowani zostaliście w wyniku błędu medycznego czy zakażenia szpitalnego. Nasi specjaliści posiadają wiedzę prawną i medyczną, dzięki czemu jesteśmy w stanie ocenić, kto ponosi odpowiedzialność za Państwa szkodę, ustalić wysokość odszkodowania oraz zadośćuczynienia, a następnie przygotować i przeprowadzić postępowanie tak, aby uzyskać dla Państwa odpowiednie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Poszkodowany w wyniku zakażenia szpitalnego lub błędu lekarskiego domagać się może w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego :

- zwrotu wszelkich kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, w tym miedzy innymi:

 • kosztów zakupu leków,
 • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • kosztów konsultacji u specjalistów,
 • kosztów związanych z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
 • kosztów utraconego dochodu podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim,
 • kosztów związanych z przygotowaniem do wykonywania innego zawodu.

- odpowiedniej renty jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość

- jednorazowego odszkodowania zamiast renty, jeżeli poszkodowany stał się inwalidą a odszkodowanie ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu

- zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 445 § 1 k.c.

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2007 roku, sygn. akt V CSK 245/07:

 ,,Ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 445 § 1 k.c. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak: wiek poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki podobnej natury.”

W przypadku gdy poszkodowany w wyniku powyższych zdarzeń  poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą domagać się od sprawcy lub placówki służby zdrowia:

 • zwrotu kosztów leczenia oraz pogrzebu
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę
 • odszkodowania jeżeli w wyniku śmierci osoby bliskiej nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej
 • renty alimentacyjnej