Jeżeli w wyniku zaniedbań zarządcy drogi wjechałeś w dziurę na jezdni i uszkodziłeś samochód przysługuje ci stosowne odszkodowanie z ubezpieczenia OC zarządcy drogi. 

Zarządcą drogi w zależności od jej kategorii może być :

 • gmina, powiat, województwo
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • w przypadku dróg wewnętrznych, podmioty nimi zarządzające czyli np. osoby fizyczne  będące właścicielami terenu.

Zarząd dróg, a pośrednio i jego ubezpieczyciel odpowiada na zasadzie winy, za wszelkie szkody powstałe w wyniku jego działania bądź zaniechania. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podstawowym obowiązkiem ciążącym ma zarządcach dróg jest wykonywanie ogółu prac remontowych i zabezpieczających pierwotny stan nawierzchni oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych mających na celu poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. Aby uczynić zadość temu obowiązkowi zarządca drogi powinien utrzymywać podlegające mu drogi w stanie który wykluczy możliwość narażenia kierowców na wypadek bądź szkodę.

Zarządca drogi odpowiada zarówno za szkody majątkowe a więc uszczerbek jaki doznał poszkodowany w swoim majątku, oraz za szkody osobowe będące następstwem wypadku spowodowanego przez niewłaściwy stan drog.

Zgodnie z treścią 822 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba na rzecz której zostaje zawarta umowa ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC zarządcy drogi pokryć ma wszelkie koszty jakie konieczne są do przywrócenia twojego pojazdu do stanu z przed wypadku.  Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 361 § 2 naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 1980 r., III CRN 223/80, wskazuje że: „Przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. ‘’


W praktyce powyższe oznacza, że ubezpieczyciel pokryć powinien koszty naprawy samochodu w warsztacie, koszty części niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu z przed wypadku, koszty holowania i parkingu, oraz zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego. Ponadto z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu żądać można zapłaty  sumy pieniężnej odpowiadająca różnicy między wartością tego pojazdu przed uszkodzeniem i po jego naprawie.

W przypadku gdy w wyniku zdarzenia powstała dodatkowo szkoda osobowa, i kierowca lub jego pasażerowie ponieśli uszczerbek na zdrowiu można żądać z OC zarządcy drogi między innymi  :

- zwrotu wszelkich kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia w tym :

 • kosztów zakupu leków,
 • kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • kosztów konsultacji u specjalistów,
 • kosztów związanych z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
 • kosztów utraconego dochodu podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim,
 • kosztów związanych z przygotowaniem do wykonywania innego zawodu.

- zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 445 § 1 k.c.