Wypadek przy pracy to wypadek do którego dochodzi bez winy pracownika w przypadku, gdy:

 • zdarzenie nastąpiło w związku z wykonywaną pracą,
 •  w czasie gdy pracownik wykonywał polecenie pracodawcy lub pozostawał do dyspozycji pracodawcy i wykonywał pracę na jego rzecz,
 • w czasie podróży służbowej lub delegacji, gdy zdarzenie nastąpiło w wyniku zaniedbania lub winy pracodawcy którego obowiązkiem jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych warunków pracy.

Za wypadek przy pracy uznaje się tylko taki uraz lub śmierć pracownika, które jest wywołane przyczyną zewnętrzną!.  Uraz czy śmierć pracownika musi być zatem spowodowany przez przyczynę pochodzącą ze świata zewnętrznego, czyli leżącą poza organizmem pracownika. Nie zawsze sam pracownik jest w stanie ocenić, co faktycznie spowodowało uraz. Często dochodzi do niejednoznacznych z punktu widzenia prawa zdarzeń jak np. w przypadku zawału serca, udaru mózgu, nadmiernego wysiłku.  Przyczyną zewnętrzna może być również nieudzielenie pomocy pracownikowi, który zasłabł w miejscu pracy. Dlatego oferujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie w ocenie zdarzenia i następnie dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy.

Ważne, by w sytuacji kiedy dojedzie do wypadku, poinformować o tym zdarzeniu pracodawcę, którego obowiązkiem jest zabezpieczenie miejsca wypadku i jego udokumentowanie m.in. przez sporządzenie protokołu powypadkowego. Ułatwi to przeprowadzenie postępowania i uzyskanie odszkodowania.

Jeżeli ulegli Państwo wypadkowi w pracy, przysługuje Wam prawo do odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Często nie pokrywa ono w pełni kosztów leczenia czy rehabilitacji, dlatego mogą Państwo również ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy. Pracodawcy w związku z ponoszonym ryzkiem często posiadają ubezpieczenie OC na wypadek szkód ponoszonych przez ich pracowników w czasie pracy, co ułatwia i gwarantuje odzyskanie odszkodowania.

Nasza pomoc umożliwia uzyskanie pełnej rekompensaty poniesionych szkód, nie tylko z ZUS, a także dodatkowego odszkodowania od pracodawcy.

Z tytułu wypadku przy pracy, pracownik może domagać się między innymi:

 • jednorazowego odszkodowania pieniężnego z ZUS za poniesiony uszczerbek na zdrowiu
 • w przypadku jeżeli ubezpieczony pracownik poniósł śmierć w wyniku wypadku przy pracy jednorazowe odszkodowanie przysługuje jego małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom a więc najbliższej rodzinie zmarłego
 • zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego
 • renty na czas określony albo na stałe jeżeli z powodu wypadku utracił możliwość wykonywania pracy
 • pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego.

Pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia w wyniku wypadku przy pracy, może domagać się również uzupełniającego odszkodowania od swojego pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W porównaniu do świadczeń wypłacanych z ZUS, które nie zawsze pokrywają w pełni poniesione szkody, możliwość uzyskania odszkodowania od pracodawcy obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, tj.:

 • koszty zakupów leków,
 • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
 •  koszty konsultacji u specjalistów,
 • koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
 • koszty utraconego dochodu podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim,
 • koszty związane z przygotowaniem do wykonywania innego zawodu.

Pracownik może ponadto domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, rozumianą jako cierpienia fizyczne ( ból i inne dolegliwości) oraz cierpienia psychiczne. Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego.